กำหนดการสอบคัดเลือก

ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย

  หลักเกณฑ์การคัดเลือก
  • ผลการศึกษาในระดับปริญญาตรี
  • ผลการสอบข้อเขียน
  • ผลการสอบสัมภาษณ์
  • ประสบการณ์ในการทำงานและงานที่ทำในปัจจุบัน
  การจัดการเรียนการสอน

แผน ข. เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี  แบ่งออกเป็น 4 ภาคการศึกษา และมีเวลาการศึกษาไม่เกิน 4 ปีการศึกษา หลักสูตรไม่มีการลงพื้นที่สนามแต่มีการเชิญนักธุรกิจ หรือเจ้าของกิจการมาบรรยายให้ความรู้ในชั้นเรียน

  จำนวนนักศึกษาที่เข้ารับศึกษา

แผน ข (ทำการค้นคว้าแบบอิสระ) จำนวน 60 คน

  ค่าธรรมเนียม

ภาคการศึกษาละ 55,000 บาท ตลอดหลักสูตร 220,000 บาท

  คุณสมบัติและหลักฐาน
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

หลักสูตร M.B.A. แผน ก แบบ ก 2

1.   สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชาจากสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติกระทรวงศึกษาธิการ โดยได้รับลำดับขั้นสะสมเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00
2. มีผลการสอบภาษาอังกฤษ ตามรายละเอียดดังนี้
          1) TOEFL ไม่ต่ำกว่า 450 (Paper-based) หรือ ไม่ต่ำกว่า 133 (Computer-Based) หรือไม่ต่ำกว่า 45 (Internet-Based) หรือ
          2) IELTS คะแนนไม่ต่ำกว่า 5 หรือ
          3) TEGS ไม่ต่ำกว่า 60
3. เป็นผู้มีสัญชาติไทยหรือสัญชาติอื่นที่สามารถศึกษาในหลักสูตรซึ่งจัดการศึกษาเป็น ภาษาไทย
4. คุณสมบัติและเงื่อนไขอื่นเป็นไปตามประกาศของคณะบริหารธุรกิจ

  หลักสูตร M.B.A. แผน  ข

1.   สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชาจากสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติกระทรวงศึกษาธิการ โดยได้รับลำดับขั้นสะสมเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00
2. มีผลการสอบภาษาอังกฤษ ตามรายละเอียดดังนี้
          1) TOEFL  ไม่ต่ำกว่า 450 (Paper-based) หรือ ไม่ต่ำกว่า 133 (Computer-Based) หรือไม่ต่ำกว่า 45 (Internet-Based) หรือ
          2) IELTS คะแนนไม่ต่ำกว่า 5 หรือ
          3) TEGS ไม่ต่ำกว่า 60
3. เป็นผู้มีสัญชาติไทยหรือสัญชาติอื่นที่สามารถศึกษาในหลักสูตรซึ่งจัดการศึกษาเป็น ภาษาไทย
4. คุณสมบัติและเงื่อนไขอื่นเป็นไปตามประกาศของคณะบริหารธุรกิจ

  หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย

  กำหนดการรายงานตัว

ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย