คุณสมบัติการรับนักศึกษาแต่ละประเภท

1. โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
– เรียนอยู่ชั้นมัธยมปีที่ 6 ทุกโรงเรียนทั่วประเทศ
– มีผลการเรียนสะสม 5 ภาคเรียนไม่น้อยกว่า 3.25
– มีคะแนนในกลุ่มสาระ 4 กลุ่มสาระ ไม่น้อยกว่า 3.00
   (ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  สังคมศึกษา  ภาษาต่างประเทศ )
– ผลคะแนนสอบ GAT และ PAT 1 ( คณิตศาสตร์ )

2. โครงการรับทายาทศิษย์เก่า ACC BA
– เรียนอยู่ชั้นมัธยมปีที่ 6 ทุกโรงเรียนทั่วประเทศ
– มีผลการเรียนสะสม 5 ภาคเรียนไม่น้อยกว่า 3.25
– ผลคะแนนสอบ GAT และ PAT 1 ( คณิตศาสตร์ )
– เป็นทายาทโดยกำเนิดของสมาคมนักศึกษาเก่าบัญชี-บริหารธุรกิจที่ได้บำเพ็ญประโยชน์ให้แก่คณะ

3. โครงการรับทายาทผู้ประกอบการธุรกิจ
– เรียนอยู่ชั้นมัธยมปีที่ 6 ทุกโรงเรียนทั่วประเทศ
– มีผลการเรียนสะสม 5 ภาคเรียนไม่น้อยกว่า 3.25
– ผลคะแนนสอบ GAT และ PAT 1 ( คณิตศาสตร์ )
– เป็นทายาทโดยกำเนิดของเจ้าของกิจการที่มีการจดทะเบียนการค้าอย่างต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า  5  ปี

4. โครงการรับนักเรียนที่มีศักยภาพพิเศษในการเป็นผู้นำ
– เรียนอยู่ชั้นมัธยมปีที่ 6 ทุกโรงเรียนทั่วประเทศ
– มีผลคะแนนสอบ GAT และ PAT 1 ( คณิตศาสตร์ )
– มีหนังสือรับรองจาก ผอ.โรงเรียนว่าเคยเป็นหัวหน้านักเรียนไม่น้อยกว่า 1 ปี
– เคยได้รับรางวัลที่แสดงถึงความมีภาวะผู้นำในระดับ จว. ภาค ประเทศ นานาชาติ เช่น
การโต้วาที การกล่าวสุนทรพจน์ เป็นหัวหน้าองค์กร/ชุมชน

5. โครงการพัฒนาและส่งเสริมเยาวชนดีเด่นทางกีฬา
– เรียนอยู่ชั้นมัธยมปีที่ 6 ทุกโรงเรียนทั่วประเทศ
– มีผลการเรียนสะสม 5 ภาคเรียนไม่น้อยกว่า 2.75
– มีประวัติ ผลงาน และความสามารถทางกีฬาดีเด่นในระดับใดระดับหนึ่ง ( ทีมชาติ  เยาวชนทีมชาติ ตัวแทนเขต ฯลฯ )
– มีผลคะแนนสอบ GAT และ PAT 1 ( คณิตศาสตร์ )

6. การรับนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ (โควตา)
– เรียนอยู่ชั้นมัธยมปีที่ 4- 6 ติดต่อกัน 3 ปี โรงเรียน 17 จังหวัดภาคเหนือวิชาที่สอบคัดเลือก
   สายวิทย์            01-ภาษาไทย  02-สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 03-ภาษาอังกฤษ  04-วิทยาศาสตร์ 1   05- คณิตศาสตร์ 1
   สายศิลป์            01-ภาษาไทย   02-สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 03-ภาษาอังกฤษ  06-วิทยาศาสตร์ 2  07- คณิตศาสตร์ 2

7.การรับนักเรียนระบบ Admission
– องค์ประกอบและค่าน้ำหนักในการคัดเลือก
– GPAX                                                          
– O-NET                                                         
– GAT   (รหัส 85 )                                           
– PAT 1 (รหัส 71 คณิตศาสตร์) 

20  %
30  %
30  %
20  %

(ผู้สมัครสามารถใช้โปรแกรมการคิดคะแนนในการคัดเลือกฯ ได้จาก  http://www.cuas.or.th)

  กำหนดการรับสมัคร

ตามประกาศของมหาวิทยาลัย (https://www3.reg.cmu.ac.th/ugradapply)

  ค่าธรรมเนียมการศึกษา
หลักสูตรภาคปกติ      
เหมาจ่ายภาคการศึกษาละ  15,000  บาท
  การจัดการเรียนการสอน

ภาคปกติ เรียนในวันเวลาราชการ
วันจันทร์ วันอังคาร  วันพฤหัสบดี  วันศุกร์  เวลา 08.00 -15.30  น.
ภาคพิเศษ เรียนนอกเวลาราชการ
วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 16.30 – 19.30 น. วันเสาร์ เวลา 09.00 – 16.00 น.