X1AL1403

ภาควิชาการบัญชีและการบริหารธุรกิจ เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2508 สังกัดคณะสังคมศาสตร์ รับผิดชอบการเรียนการสอนในสาขาวิชาการบัญชี และการบริหารธุรกิจ  บัณฑิตสำเร็จการศึกษารุ่นแรกในปี พ.ศ. 2512 ได้รับปริญญาศิลปศาสตร์บัณฑิต (การบัญชี) เพื่อให้สอดคล้องกับกับสถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตในสาขาการบัญชี      ใน พ.ศ. 2525 ได้มีการปรับเปลี่ยนชื่อปริญญาเป็นบัญชีบัณฑิต เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับสถาบันการศึกษาอื่นที่ผลิตบัณฑิตในสาขาการบัญชีเช่นกัน และใน พ.ศ. 2535 ภาควิชาการบัญชีและการบริหารธุรกิจได้รับการจัดตั้งเป็นภาควิชาการบัญชี สังกัดคณะบริหารธุรกิจ ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วนราชการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทบวงมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2535

หัวหน้าภาควิชาการบัญชีจากอดีตจนถึงปัจจุบัน
 
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนี  
ตระการศิริ       26 พฤษภาคม 2536 – 25 พฤษภาคม 2540
 
  • อาจารย์ธานี  
ศิริสกุล (ถึงแก่กรรม)     26 พฤษภาคม 2540 – 25 พฤษภาคม 2544
        26 พฤษภาคม 2544 – 25 พฤศจิกายน 2546
 
  • รองศาสตราจารย์สุวรรณา
เลาหะวิสุทธิ์     25 พฤศจิกายน 2546 – 15 กุมภาพันธ์ 2547 (รักษาการ)
        16 กุมภาพันธ์ 2547 – 16 มกราคม 2549 (รักษาการ)
 
  • รองศาสตราจารย์อมรา
โกไศยกานนท์          27 มีนาคม 2549 – 26 มีนาคม 2553
 
  • รองศาสตราจารย์ชูศรี  
เที้ยศิริเพชร    27 มีนาคม 2553 – 15 กุมภาพันธ์ 2559
 
  •  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤนาถ
ศราภัยวานิช   16 กุมภาพันธ์ 2559 – ปัจจุบัน