สำหรับนักศึกษาภาคปกติ
1. นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ชั้นปีที่ 2 รหัส 62
2. นักศึกษาสาขาวิชาการบริหาร ชั้นปีที่ 2 รหัส 62

สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ
1. นักศึกษาภาคพิเศษ ชั้นปีที่ 2 รหัส 62 (สาขาวิชาการบัญชีและสาขาการบริหาร)

PDF Embedder requires a url attribute