ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ 2758/2559 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2559 ได้แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร ให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะบริหารธุรกิจ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559 เป็นต้นมา ซึ่ง รองศาสตราจารย์ ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร จะครบวาระการดำรงตำแหน่งคณบดี 4 ปี ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 และมหาวิทยาลัยจะได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะบริหารธุรกิจ นั้น
ในฐานะที่ท่านเป็นผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยในสังกัดณะบริหารธุรกิจ ท่านอยากจะเห็นคณะพัฒนาไปในทิศทางอย่างไร ในสี่ปีข้างหน้า

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2c5tBH8qNMDL8pDPoIVha7E6Fh0poz44zpgvceVB9Ms9dHA/viewform

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง