สมาคมนักศึกษาเก่าบัญชีและบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอเชิญชวนศิษย์เก่า AccBA ทุกรหัส ทุกรุ่น
ได้เสนอชื่อบุคคลที่เป็นนักศึกษาเก่าคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเสนอเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็น
นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี 2563
โดยท่านสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มได้ที่

https://drive.google.com/drive/folders/1d9QHZaVng4gRkMkQBy4ekQuBpfzNiQ