ภาควิชาการตลาดจัดโครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาสาขาการตลาด ชั้นปีที่ 2 – ชั้นปีที่ 4 “MK DAY” เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้รับทราบ สถานการณ์และปัญหาในการเรียนของนักศึกษา และให้คำแนะนำนักศึกษาในด้านวิชาการ ช่วยเหลือแก้ไขอุปสรรคปัญหาทุกด้าน พร้อมทั้งสร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจอันดีระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษากับนักศึกษา ในวันพุธที่ 22 มีนาคม 2560 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6