คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้าร่วมนำเสนอผลงานแบบบรรยาย กลุ่มการพัฒนางานประจำ ใน งานมหกรรมแสดงผลงานระดับชาติ ด้านการพัฒนางานประจำ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา (National Higher Education Support Staff Exhibition on Work Improvement, Research, Inventions, and Innovation :  NHESSE-RiRII) ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2561 หัวข้อ พัฒนาคน พัฒนางาน สู่นักปฏิบัติมืออาชีพ ระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ทั้งหมด 3 หัวข้อ เพื่อเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดีในการปรับปรุงพัฒนางานและพัฒนาองค์กรของคณะบริหารธุรกิจ ทั้งในแบบ Oral Presentation และแบบ Poster Presentation โดยมีนางสาวศุภลักษณ์ คำปั๋น หัวหน้าหน่วยประกันคุณภาพการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 จากการนำเสนอผลงาน เรื่อง AccBA Improvement Projects through Kaizen Concept นางสาวอัญชลี วิเลิศศักดิ์ หัวหน้างานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ นำเสนอเรื่อง การเพิ่มความครบถ้วนของการแจ้งผลงานทางวิชากรและบริการวิชาการของคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ  และนายนวนนท์ วงค์สุวรรณ์ หน่วยวิเคราะห์แผนและงบประมาณ นำเสนอเรื่อง การลดเวลาการจัดทำเอกสารขออนุมัติและรายงานการเดินทาง คณะบริหารธุรกิจ เป็นตัวแทนคณะฯ