หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา จัดโครงการค่ายอาสาพัฒนา “สำเภาน้อย สร้างรอยยิ้ม” ประจำปี 2560 ณ ศูนย์การศึกษาเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาบ้านอมแรด (โรงเรียนบ้านอมแรด) อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ดำเนินการปรับปรุงอาคารเก่า ให้เป็นห้องสมุดที่มีสภาพดี สวยงามแก่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาบ้านอมแรด ให้เหมาะแก่การเป็นแหล่งแสวงหาความรู้ของนักเรียน 2) สร้างห้องน้ำให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านอมแรดให้มีสภาพที่เหมาะสมแก่การใช้งานและถูกสุขลักษณะ 3) บริจาคเครื่องนุ่งห่มและเครื่องแต่งกายให้แก่ชุมชนบ้านอมแรด เพื่อใช้สวมใส่และนุ่งห่มในช่วงฤดูหนาว และ 4) นำนักศึกษาออกทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม เพื่อให้นักศึกษาได้ประสบการณ์จากการออกกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนา กระตุ้นจิตสำนึกด้านจิตอาสาให้กับกลุ่มนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ระหว่างวันที่ 19-22 ธันวาคม 2560