คณะบริหารธุรกิจแสดงความยินดีกับ คุณลินดา วิทยะสิรินันท์ ศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี รหัส 174163 ที่ได้รับประกาศเกียรติคุณนักศึกษาเก่าดีเด่น สาขา บริการสังคม จากสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามประกาศสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ 11/2560 เรื่อง นักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2560

คุณลินดา วิทยะสิรินันท์ ถือเป็นผู้ประสบความสำเร็จในการประกอบสัมมาอาชีวะ เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่การงานที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคคลทั่วไป  และสมควรได้รับการยกย่อง เป็นหุ้นส่วนผู้บริหาร หจก. เชียงใหม่ศิริวัฒนา หรือที่เรียกกันติดปากชาวเชียงใหม่ว่า ตลาดศิริวัฒนา (ตลาดธานินทร์) ซึ่งเป็นตลาดต้นแบบที่ทำให้ทางราชการสามารถก่อตั้งและดำเนินงาน “ตลาดน่าซื้อ” ทั่วประเทศสำเร็จจนถึงปัจจุบัน ทำให้ห้างฯ ได้รับรางวัลตลาดต้นแบบ  และตลาดดีเด่น ระดับทศวรรษจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเป็นที่ดูงานความสำเร็จของหน่วยงานสาธารณะสุขและเทศบาลนครเชียงใหม่ พานิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น

นอกจากจะประสบความสำเร็จในอาชีพแล้ว ยังเป็นผู้มีจิตอาสาทำประโยชน์ให้กับสังคมอย่างต่อเนื่องตลอดมา อาทิเช่น กรรมการมูลนิธิสิริวัฒนาเชสเขียร์ในพระบรมราชินูปภัมถ์บ้านเชียงใหม่ ตั้งแต่ พ.ศ. 2528 จนถึงปัจจุบัน กรรมการดูแลงานอาชีพของคนพิการทุกแขนง กรรมการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยเชียงใหม่ นอกจากนี้ยังได้มีการบริจาคเพื่อการกุศล อาทิเช่น คริสจักรจีนเชียงใหม่ มูลนิธิร่มพระคุณ อุปกรณ์การแพทย์โรงพยาบาลนครพิงค์เชียงใหม่ ทุนการศึกษาและการพัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยเชียงใหม่ เงินสนับสนุนคณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เกียรติประวัติ เครื่องราชอิสริยาภรณ์และรางวัลที่ได้รับ มีดังนี้

  • ตริตาภรณ์มงกุฎไทย
  • ตริตาภรณ์ช้างเผือก
  • ดิเรกคุณาภรณ์เหรียญเงิน
  • นักเรียนเก่าดีเด่นโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย  พ.ศ.2554
  • รางวัลเกียรติคุณเซอร์เวียมจากรร.ในเครืออุร์สุลิน
  • ได้รับรางวัลผู้ประนีประนอมดีเด่นระดับประเทศ จากสำนักงานศาลยุติธรรม พ.ศ. 2557

นับได้ว่า นางลินดา วิทยะสิรินันท์ เป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในอาชีพ หน้าที่การงานแล้ว ยังเป็นผู้มีจิตอาสาทำประโยชน์ให้กับสังคม คณะบริหารธุรกิจ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาโดยตลอด สมควรได้รับการยกย่องและประกาศเกียรติคุณให้ทราบโดยทั่วไป