คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ประจำปี 2561 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เขมกร ไชยประสิทธิ์ รองคณบดีให้การต้อนรับผู้บริจาคที่ได้ให้เกียรติมามอบทุนการศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ประเภทต่าง ๆ ได้แก่ 1) คุณสมยศ วงษ์ทองสาลี ตำแหน่ง นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2) ว่าที่ร้อยตรีวิชัย จิตรพิทักษ์เลิศ กรรมการสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3) คุณวิวรรธน์ พงษ์เรืองเกียรติ กรรมการสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4) คุณอรพินท์  เลิศทำนองธรรม กรรมการสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 5) คุณนฤมล พูลเพียร กรรมการสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 6) คุณนารีรัตน์ จันทรมังกร กรรมการสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 7) คุณฐิติ ศุภมณี นายกสมาคมนักศึกษาเก่าบัญชีและบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ 8) ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอก บุญเจือ ภาควิชาการตลาด วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6