ระหว่างวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2561 คณะบริหารธุรกิจร่วมนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรครั้งที่ 23  ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และจัด AccBA Open House ณ คณะบริหารธุรกิจ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลหลักสูตรของคณะบริหารธุรกิจ ทั้งระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา กระจายโอกาสในการรับทราบข้อมูลการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ ผู้ปกครอง และผู้ที่สนใจ ร่วมทั้งมีการบรรยายและให้คำแนะนำในการเข้าศึกษาต่อ การจัดบูทนิทรรศการแนะนำหลักสูตรและแจกเอกสารแผ่นพับข้อมูล กล่าวต้อนรับ AccBA Open House โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร คณบดี แนะนำคณะบริหารธุรกิจและหลักสูตรการเรียนการสอนโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวุฒิ ตั้งสมชัย รองคณบดี และแนะนำหลักสูตรการสอนแยกตามสาขาวิชาดังนี้ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ และสาขาวิชาการตลาด