หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษาจัดกิจกรรมการนำเสนอโครงการกิจกรรมเพื่อสังคม Social work project นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อจัดกิจกรรมให้นักศึกษานำเสนอโครงการที่จะดำเนินการพัฒนาชุมชนตามที่กำหนดในกิจกรรม Social Wordk Project พร้อมทั้งได้รับคำแนะนำรวมถึงแนวทางในการปรับปรุงกิจกรรมในการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมจากอาจารย์ที่ปรึกษากลุ่มและกรรมการของคณะบริหารธุรกิจ วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1 เวลา 8.30-16.30 น. ห้องประชุม 1 คณะบริหารธุรกิจ

โดยกิจกรรมเพื่อสังคม Social work Project มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษานำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมและการพัฒนาของศูนย์ CSC มาประยุกต์ใช้ในกิจกรรมเพื่อสังคมที่กลุ่มตนเองดำเนินการอยู่ โดยให้นักศึกษาแสวงหาชุมชนที่ต้องการให้กลุ่มนักศึกษาไปทำกิจกรรมด้านพัฒนาชุมชนระยะยาวโดยพิจารณาถึงความต้องการที่แท้จริงของชุมชนและนำองค์ความรู้ทางบริหารธุรกิจไปช่วยเหลือชุมชน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดทำต่อเนื่องตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 ถึงปีที่ 4 ผ่านกระบวนวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม โดยมีจำนวนนักศึกษาทั้งหมด 20 กลุ่ม กลุ่มละ 1 โครงการ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง