รองศาสตราจารย์ ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร คณบดี กล่าวต้อนรับและเปิดงาน ” AccBA CMU Family Dinner ” ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครองและคณะบริหารธุรกิจ เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมให้ข้อมูล ข้อเสนอแนะในการพัฒนาโครงการรับตรงของคณะฯ และเพื่อให้ผู้ปกครองได้มีโอกาสพบปะผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชาและอาจารย์ที่ปรึกษา  ภายในงานประกอบด้วยการบรรยายและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้บริหารคณะฯ และผู้ปกครอง พร้อมทั้งการแสดงจากนักศึกษา รวมถึงการเสวนาเรื่อง “จิตอาสา ทายาทนักธุรกิจ” ณ ห้องประชุมชั้น 6 คณะบริหารธุรกิจ ในวันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 17.30-20.30 น.

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง