คณะบริหารธุรกิจได้รับการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 4 หลักสูตร ดังนี้ 1) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 2) หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจบัณฑิต ได้รับการตรวจรูปแบบที่ 3 คือ Site Visit และ Consensus ระหว่างวันที่ 8-9 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมหกเหลี่ยม 3) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต และ 4) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน ได้รับการตรวจรูปแบบที่ 2 คือ Consensus วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมคณบดี คณะบริหารธุรกิจ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง