ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เขมกร ไชยประสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ให้การต้อนรับและร่วมหารือกับ คุณชลลดา ไทยวัฒนาพร รองกรรมการผู้จัดการ ด้านทรัพยากรบุคคล กลุ่มธุรกิจอาหารสัตว์ เครือเจริญโภคภัณฑ์และคณะฯ โอกาสแนะนำประชาสัมพันธ์บริษัท และตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครและสัมภาษณ์งาน แก่นักศึกษา โดยเล็งเห็งว่าคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นสถาบันที่ผลิตนักศึกษาที่มีความรู้ ความสามารถและเป็นกลุ่มเป้าหมายในการรับเข้าเป็นพนักงานและฝึกงานกับบริษัท ณ ห้องประชุมหน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2561 เวลา 9.30 น.