ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาลีมาส สิทธิสมบัติ และผู้ช่วยศาสตราจารย์เอก บุญเจือ อาจารย์ประจำหลักสูตร M.B.A. Marketing นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างวันที่ 30 กันยายน ถึง 4 ตุลาคม 2561 ณ 1) Aoyama Business School มหาวิทยาลัย Aoyama Gakuin กล่าวต้อนรับโดย Dean Prof.Dr.Chiaki Iwai พร้อมฟังบรรยายหัวข้อ Retail Marketing in Japan โดย Prof.Dr.Kenshi Miyazoe 2) Association for Technological Excellence Promoting Innovative Advances (TEPIA) ร่วมฟังบรรยายและศึกษาการพัฒนาเทคโนโลยี โดยเน้นเทคโนโลยีเพื่อผู้สูงวัยในยุค Aging Society และการประยุกต์ใช้ในด้านการตลาด 3) The Advertising Museum Tokyo ในเครือของบริษัท Dentsu บริษัทโฆษณารายใหญ่ของญี่ปุ่น เพื่อศึกษาวิวัฒนาการของการโฆษณาในประเทศญี่ปุ่น รวมทั้งแนวทางการโฆษณาในปัจจุบัน 4) ศูนย์การจัดนิทรรศการและแสดงสินค้า Tokyo Big Sight เพื่อเยี่ยมชมนิทรรศการด้านบรรจุภัณฑ์ และ 5) ศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคเชิงเปรียบเทียบในย่านการค้าที่มีลักษณะเป็นตลาดที่มีกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ (Niche Market) ได้แก่ ย่านวัยรุ่น Harajuku ย่านผู้สูงวัย Sugamo