อาจารย์ ดร.รวิ รุ่งเรืองศรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอก บุญเจือ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยพรรณ กลั่นกลิ่น กรรมการประจำหลักสูตรปริญญาโทสาขาวิชาการตลาด (M.B.A. Marketing) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำนักศึกษา M.B.A. Marketing รุ่น 13 ไปศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการตลาดจากกิจการชั้นนำ ณ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 2-4 ตุลาคม 2562 เพื่อให้นักศึกษาจะได้รับฟังกลยุทธ์การบริหารจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ และเรียนรู้การนำทฤษฏีทางการตลาดสู่การปฏิบัติ โดยคณาจารย์และนักศึกษาได้เข้ารับฟังการบรรยายจากทีมผู้บริหารบริษัท Minor International จำกัด ทั้งในเครือโรงแรม อาหาร แฟชั่น และค้าปลีก นอกจากนี้ ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม Customer’s Day และเยี่ยมชมการจัดการร้านค้าปลีกในเครือ อาทิ The Pizza Company, Sizzler, Burger King, Swensen’s, Basil, Dairy Queen, Bossini, Charles & Keith, Anello ตลอดจนเยี่ยมชมการบริหารจัดการโรงแรม AVANI และ Anatara Riverside Bangkok อีกทั้งได้เข้ารับฟังการบรรยายจากผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดของศูนย์การค้า Mega Bangna และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลยุทธ์การตลาดแบบ two-sided marketing และกลยุทธ์การจัดการร้านค้าปลีกในศูนย์การค้า ทั้งนี้ นักศึกษาได้จัดทำรายงานจากการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคและรูปแบบการค้าปลีกต่างๆ ภายหลังการศึกษาและเรียนรู้ โดยได้นำเสนอผลการศึกษาในรายวิชา Domestic Site Visit ซึ่งตอบสนองต่อเป้าหมายของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการ ผลิตบัณฑิตด้านการตลาดที่มีคุณภาพต่อไปพัฒนาองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านการตลาดในประเทศไทยต่อไป