คุณประโภชน์ เกิดเจริญ ศิษย์เก่าหลักสูตรผู้บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Ex-MBA) รุ่น 10 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท เชียงใหม่เบเวอเรช จำกัด ซึ่งเป็น 1 ใน 12 องค์กรธุรกิจ ที่ได้ชื่อว่าเป็นสุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561 โดยบริษัท เอออน ที่ปรึกษาข้ามชาติพัฒนาองค์กรและบุคลากร ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งทั้ง 12 องค์กรที่ได้รับเลือกจะมีคะแนนความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรมากถึง 86% ในขณะที่องค์กรทั่วไปมีคะแนนเพียง 62% และมีคะแนนเฉลี่ยถึง 23 คะแนน โดยพิจารณาจากการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่พนักงานด้วยวิสัยทัศน์ที่น่าตื่นเต้นท้าทาย ภายใต้สภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวน และความสามารถในการให้แนวทางในการบริหารงานในอนาคตได้อย่างชัดเจน และวางกลยุทธ์ด้านผลตอบแทนทั้งตัวเงิน รวมไปถึงโอกาสทางการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ

อ่านเพิ่มเติมได้ที : https://positioningmag.com/1186823

ที่มา : สมาคมศิษย์เก่าราชวินิต มัธยม