แสดงความยินดีกับนักศึกษาทีมไกเรนเจอร์ ประกอบด้วย 1) นายธนกฤต สิทธิสันติกุล 2) นางสาวฌัลลิกา ชายศักดิ์ คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด ชั้นปีที่ 2 ร่วมกับ 3) นายศินพล ไชยรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา ชั้นปีที่ 2 4) นางสาวสกลสุภา นาพันธุ์ คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 4 และ 5) นางสาวปรารถนา คชสีห์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ปริญญาเอก ชั้นปีที่ 1 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการประกวดโครงการ “เส้นทางนวัตวณิชย์ (Research to Market – R2M) ประจำปี 2562 ระดับมหาวิทยาลัย” จัดโดย อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยหัวข้องานวิจัย ผลการออกฤทธิ์ของสารสกัดสาหร่ายไก (Cladophora glomerata) ต่อการทำงานของโปรตีนขนส่งสารอินทรีย์ประจุลบและบวกในท่อไตในหนูที่ถูกเหนี่ยวนำด้วยอาหารไขมันสูงให้มีภาวะเบาหวานชนิดที่ 2 ณ The Brick Plus ถนนศิริมังคลาจารย์ เมื่อวันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2561 ซึ่งโครงการ R2M นี้ เป็นการแข่งขันการจัดทำแผนธุรกิจนวัตกรรมเพื่อผลักดันให้เกิดการต่อยอดผลงานการวิจัยจากรั้วมหาวิทยาลัยออกสู่เชิงพาณิชย์ พร้อมทั้งสร้างโอกาสให้นักศึกษาฝึกคิดฝึกปฏิบัติปลูกฝังความเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่อีกด้วย ทั้งนี้ทีมไกเรนเจอร์จะเป็นตัวแทนจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้าร่วมการแข่งขันในระดับภูมิภาคต่อไป