คณะบริหารธุรกิจจัดโครงการกีฬาสานสัมพันธ์บัณฑิตศึกษาสามัคคีสำหรับนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโท จำนวน 5 สาขาวิชาได้แก่ สาขาวิชาการบัญชี การตลาด การเงิน บริหารธุรกิจ และบริหารธุรกิจ สำหรับผู้บริหาร ระดับปริญญาเอกสาขาบริหารธุรกิจ เพื่อเป็นการสร้างสายสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์ กับนักศึกษา และเปิดโอกาสให้นักศึกษารู้จักกันข้ามโครงการเพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ซึ่งแบ่งกลุ่มสีได้ 4 สี ได้แก่ สีแสด สีชมพู สีเขียว และสีฟ้า แข่งกีฬาฮาเฮทั้งหมด 5 ประเภท ได้แก่ กีฬาเหยียบลูกโป่ง กีฬาแชร์บอล เกมวิ่ง 18 ขา เกมตีกอล์ฟมะเขือยาว และเกมวิ่งเปรี้ยว โดยกล่าวเปิดงานโดยรองศาสตราจารย์ ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร คณบดี มอบรางวัลโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวุฒิ ตั้งสมชัย รองคณบดี วันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2561 ณ อาคารพลศึกษา อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่