คณะผู้บริหารนำ คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่าประมาณ 400 คน และนักศึกษาปัจจุบัน เข้าร่วมประเพณีนำนักศึกษาใหม่ขึ้นนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ (รับน้องขึ้นดอย) ประจำปี 2561 “เตียวขึ้นดอยโตยฮอยครูบา นบไหว้สาบรมธาตุเจ้า ฮับขวัญน้องเข้า อ้อมอก มช.” เพื่อได้นำนักศึกษาใหม่คณะบริหารธุรกิจ นักศึกษารุ่นพี่ทุกชั้นปี และศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจร่วมเดินทางขึ้นนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ เกิดความสมัครสมานสามัคคีในหมู่นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจทุกชั้นปีและศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ และอนุรักษ์และสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้คงอยู่ต่อไป ในวันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2561ภาพ หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ และ AccBA Photo Club