ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ ธีรานุพัฒนา อาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร เรื่อง AccBA Improvement Projects through Kaizen Concept ในโครงการ KM DAY ประจำปี 2561 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้ของบุคลากร คณะบริหารธุรกิจ โดยใช้เครื่องมือ QCC และ KAIZEN ทั้งนี้คณะบริหารธุรกิจได้นำโปสเตอร์เรื่อง AccBA Improvement Project through Kaizen Concept ประกอบไปด้วย 1) กิจกรรม Kaizen ระบบข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงงาน : Kaizen Suggestion System (KSS) 2) AccBA QCC กิจกรรมกลุ่มคุณภาพ : Quality Control Circle (QCC) และ 3) การบริหารงานประจำวันและการตรวจประเมินภายใน : Daily Management and Internal Audit  รวมทั้งจัดแสดงโปสเตอร์กลุ่ม QCC ที่ได้รับรางวัลของคณะฯ ในปีที่ผ่านมาเรื่อง 1) การเพิ่มความครบถ้วนของการแจ้งผลงานทางวิชาการและบริการวิชาการของคณาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2) การลดเวลาการจัดทำเอกสารขออนุมัติและรายงานการเดินทาง และ 3) ลดจำนวนความผิดพลาดในการแยกแยะขยะ ไปร่วมนำเสนอภายในงานด้วย วันพุธที่ 5 กันยายน 2561 เวลา 9.00-13.00 น. ณ โถงชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ คณะเภสัชศาสตร์