อาจารย์เอก บุญเจือ อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด นำนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ จำนวน 4 คน และนักศึกษาคณะการสื่อสารมวลชน จำนวน 1 คน เข้าร่วม โครงการศึกษาและแลกเปลี่ยนความรู้ 4th Thailand-Fukuoka Academic Exchange Program 2018 KSU MICE/Tourism Summer School ณ Kyushu Sangyo University เมืองฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 3-8 กันยายน 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทั้งทางด้านทฤษฏีและปฏิบัติด้านธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจ MICE ระดับสากลจากประเทศญี่ปุ่น เปิดโอกาสให้นักศึกษาและอาจารย์ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับผู้เชี่ยวชาญจาก Kyushu Sangyo University นอกจากนี้ยังเป็นการสานสัมพันธ์อันดีอย่างต่อเนื่องในด้านความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) รวมถึง Kyushu Sangyo University (KSU) ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งจะนำไปสู่ความร่วมมือที่สำคัญในด้านการเรียนการสอน การวิจัย การแลกเปลี่ยนนักศึกษา และความร่วมมือด้านอื่น ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต