คณะบริหารธุรกิจ ได้ส่งผลงานในรูปแบบโปสเตอร์และการนำเสนอแบบบรรยายเข้าร่วมในกิจกรรม CMU-KM Day 2018 “พัฒนางานประจำนำสู่มหาวิทยาลัยแห่งความสุข” ในวันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีผลงานที่ได้รับรางวัล ดังนี้

ประเภท: แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการความรู้ของส่วนงาน

 • รางวัลชนะเลิศ การนำเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) ได้แก่ หัวข้อ “การเพิ่มความครบถ้วนของการแจ้งผลงานทางวิชาการและบริการวิชาการของคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ”
  เจ้าของผลงาน: งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ 
  ผู้นำเสนอ: นางสาวอัญชลี วิเลิศศักดิ์

 • รางวัลชมเชย การนำเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) ได้แก่ หัวข้อ “AccBA Improvement Projects through Kaizen Concept”
  เจ้าของผลงาน: คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องด้วย Kaizen และการตรวจติดตามภายใน (Internal Audit) คณะบริหารธุรกิจ
  ผู้นำเสนอ: ผศ.ดร.เขมกร ไชยประสิทธิ์ รองคณบดี นางสาวศุภลักษณ์ วันปั๋น หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา และนายณัฐกร จันทร์คำปัน หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • รางวัลชมเชย การนำเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) ได้แก่ หัวข้อ “การลดเวลาการจัดทำเอกสารขออนุมัติและรายงานการเดินทาง คณะบริหารธุรกิจ”
  เจ้าของผลงาน:
  หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา และงานการเงิน การคลัง และพัสดุ
  ผู้นำเสนอ: นายนวนนท์ วงค์สุวรรณ์    

ประเภท: การพัฒนาส่วนงานสู่การเป็นองค์กรแห่งความสุข/องค์กรสุขภาพ/องค์กรคุณธรรม

 • รางวัลรองชนะเลิศ การนำเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) ได้แก่ “การลดจำนวนความผิดพลาดในการคัดแยกขยะ คณะบริหารธุรกิจ”
  เจ้าของผลงาน: งานบริหารทั่วไป
  ผู้นำเสนอ: นางสาวชลิดา ใจมณี