คณะบริหารธุรกิจ ได้ส่งผลงานในรูปแบบโปสเตอร์และการนำเสนอแบบบรรยายเข้าร่วมในกิจกรรม CMU-KM Day 2018 “พัฒนางานประจำนำสู่มหาวิทยาลัยแห่งความสุข” ในวันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีผลงานที่ได้รับรางวัล ดังนี้ ประเภท: แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการความรู้ของส่วนงาน
  • รางวัลชนะเลิศ การนำเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) ได้แก่ หัวข้อ “การเพิ่มความครบถ้วนของการแจ้งผลงานทางวิชาการและบริการวิชาการของคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ” เจ้าของผลงาน: งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ ผู้นำเสนอ: นางสาวอัญชลี วิเลิศศักดิ์
  • รางวัลชมเชย การนำเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) ได้แก่ หัวข้อ “AccBA Improvement Projects through Kaizen Concept” เจ้าของผลงาน: คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องด้วย Kaizen และการตรวจติดตามภายใน (Internal Audit) คณะบริหารธุรกิจ ผู้นำเสนอ: ผศ.ดร.เขมกร ไชยประสิทธิ์ รองคณบดี นางสาวศุภลักษณ์ วันปั๋น หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา และนายณัฐกร จันทร์คำปัน หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • รางวัลชมเชย การนำเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) ได้แก่ หัวข้อ “การลดเวลาการจัดทำเอกสารขออนุมัติและรายงานการเดินทาง คณะบริหารธุรกิจ” เจ้าของผลงาน: หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา และงานการเงิน การคลัง และพัสดุ ผู้นำเสนอ: นายนวนนท์ วงค์สุวรรณ์
ประเภท: การพัฒนาส่วนงานสู่การเป็นองค์กรแห่งความสุข/องค์กรสุขภาพ/องค์กรคุณธรรม
  • รางวัลรองชนะเลิศ การนำเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) ได้แก่ “การลดจำนวนความผิดพลาดในการคัดแยกขยะ คณะบริหารธุรกิจ” เจ้าของผลงาน: งานบริหารทั่วไป ผู้นำเสนอ: นางสาวชลิดา ใจมณี