คณะบริหารธุรกิจจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา M.B.A. Marketing ประจำปี 2560 เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบแนวทางเกี่ยวกับการเรียนการสอน หลักสูตรฯ และแนวทางการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา รวมถึงได้พบปะผู้บริหาร คณาจารย์ อาจารย์ที่ปรึกษา ของคณะฯ สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร คณบดี กล่าวเปิดโครงการ เมื่อวันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00-17.00 น. ณ โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์ และวันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2560 เวลา 8.00-16.00 น. ณ ห้องเรียน 2302 คณะบริหารธุรกิจ ภายในงานมีการบรรยายจากคุณศักดา ดีคำป้อ  คุณกิ่งกานต์ ดิเรกฤทธิ์ และคุณดนัยเดช เลิศรันประภากร ศิษย์เก่า และรองศาสตราจารย์กิตติ สิริพัลลภ เป็นวิทยากร