รองศาสตราจารย์ ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร คณบดี คณะบริหารธุรกิจและผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จอมใจ แซมเพชร ผู้ช่วยคณบดี คณะบริหารธุรกิจร่วมให้การต้อนรับ Assistant Professor Dr. Hen Kai Wah, Deputy Dean on Academic Development and Undergraduate Programmes, Faculty of Accountancy and Management, Universiti Tunku Abdul Rahman ประเทศมาเลเซีย ในโอกาสเยือนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อร่วมหารือการสร้างความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน ในด้านการจัดการเรียนการสอน การแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษา ในวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560 ณ คณะบริหารธุรกิจ