รองศาสตราจารย์ ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร คณบดี เข้าร่วมพิธีปฐมนิเทศและพัฒนาทักษะชีวิตนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 (วันที่ 2) ในวันพุธที่ 2 สิงหาคม 2560 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งประกอบด้วย คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะบริหารธุรกิจ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  คณะนิติศาสตร์  และวิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัย รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ และบรรยายพิเศษเรื่อง ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้กับนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

ภาพประกอบ: งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่