คณะกรรมการด้านการทำนุบำรุงศาสนาฯ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อดิศักดิ์ ธีรานุพัฒนา ประธานฯ จัดโครงการถวายมหาสังฆทาน 9 วัด (ครั้งที่ 32) และ ประชุมวิชาการการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้คณาจารย์ผู้สอนกระบวนวิชาสมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต ครั้งที่ 3 เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคณาจารย์ผู้สอนสมาธิ พัฒนาประสิทธิผลของการเรียนวิชาสมาธิ สร้างความเชื่อมโยงระหว่างคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ที่มีการสอนวิชาสมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต และเพื่อถวายสังฆทาน และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนสืบไป โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ. อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัย รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดประชุมฯ รองศาสตราจารย์ ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร คณบดีคณะบริหารธุรกิจกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 6 คณะบริหารธุรกิจ

ภายในงานมีการบรรยายเรื่อง การจัดการเรียนการสอนวิชาสมาธิเพื่อผู้นำธุรกิจ ของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ ธีรานุพัฒนา พิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์พระปริตร และพิธีถวายมหาสังฆทาน 9 วัด (ครั้งที่ 32) แด่วัดป่ากรรมฐานที่มีการเปิดหลักสูตรครูสมาธิของสถาบันพลังจิตตานุภาพ ได้แก่ 1) วัดเทพเจติยาจารย์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ (สาขา 3) 2) วัดเชตวัน อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง (สาขา 22) 3) วัดเม็งรายมหาราช (ฮ่องลี่) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย (สาขา 23) 4) วัดม่วยต่อ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (สาขา 114) 5) วัดท่าทอง อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ (สาขา 115) 6) วัดป่าดาราภิรมย์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (สาขา 154) 7) วัดป่ารัชดาราม อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน (สาขา 155) 8) วัดโรงธรรมสามัคคี อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ (สาขา 201) และ 9) วัดสันติธรรม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (สาขา 204) หลังจากนั้นมีการเสวนาจากผู้เชี่ยวชาญเรื่อง การเผยแพร่สมาธิสู่เยาวชน เพื่อสร้างสันติภาพและพัฒนาคุณธรรมพื้นฐานในสังคม โดยมีวิทยากร ดังนี้

1) ดร.ดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ (ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย กรรมการปฏิรูปการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ดูแลสถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขาที่ 122 การยาสูบแห่งประเทศไทย) 2) รองศาสตราจารย์สุภาพ ณ นคร อาจารย์ประจำสถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น 3) อาจารย์ศรีสุรางค์ ศรีศุกรี ผู้ดูแลสถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขาที่ 24 บ้านศรีศุกรี และ 4) อาจารย์ชาญชัย มโนมัยพิบูล อาจารย์ผู้สอนวิชาสมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินการเสวนาโดย อาจารย์วไลทัศน์ วรกุล ผู้ดูแลสถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขาที่ 64 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมทั้งการนำเสนอผลการวิจัยในรายวิชา 000 231 สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต สถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น การรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม เรื่องแนวทางการปฏิบัติที่ดีและข้อจำกัดในการจัดการเรียนการสอน

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง