คณะบริหารธุรกิจจัดโครงการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ และกิจกรรม Sustainable AccBA Day ประจำปี 2561 วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปกครองนักศึกษาได้พบกับผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจ และอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษา รวมถึงได้ทราบถึงแนวทางการเรียนการสอนของคณะ เกิดการประสานความร่วมมือระหว่างผู้ปกครองนักศึกษาและคณะ ในการดูแลนักศึกษา สร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจที่ดีระหว่าง นักศึกษา ผู้ปกครองนักศึกษาและสถาบันศึกษา อีกทั้งให้ผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ได้รับทราบกิจกรรมเพื่อสังคมที่คณะได้ดำเนินงานในปีที่ผ่านมาทำให้นักศึกษาใหม่เกิดแรงบันดาลใจที่ดีต่อกิจกรรมเพื่อสังคม โดยภายในงานคณะผู้บริหารแนะนำคณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรการเรียนการสอนกิจกรรมด้านการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ซักถามปัญหาต่าง ๆ การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “อาข่าอ่ามา” ธุรกิจเพื่อชุมชน พลิกคุณภาพชีวิตชาวไร่ เปลี่ยนวิถีกาแฟไทยให้ยั่งยืน โดยมีคุณลี-อายุ จือปา ผู้ก่อตั้ง อาข่าอ่ามา แบรนด์กาแฟเพื่อสังคม เป็นวิทยากรพิเศษ ณ ห้องประชุม 1 9.00-12.00 น. นอกจากนี้ภายในงานมีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับกิจกรรมเพื่อสังคมของคณะฯ จำนวน 9 บูธ ได้แก่ 1) โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวขุนช่างเคี่ยน (ภาควิชาการตลาด) 2) พฤติกรรมตามแนวคิดการบริโภคอย่างยั่งยืนของนักท่องเที่ยวเจเนอเรชั่นวายชาวไทยต่อการท่องเที่ยวเชิงผจญภัยในจังหวัดเชียงใหม่ (ภาควิชาการตลาด) 3) ลดจำนวนความผิดพลาดในการแยกขยะ (กิจกรรม QCC) 4) โครงการ Wonder Wat Ket (ภาควิชาการจัดการ) 5) โครงการพัฒนากลุ่มจักสานบ้านป่าบง (ภาควิชาการจัดการ) 6) สถาบันการเงินชุมชนบ้านแม่ขักพัฒนา (ภาควิชาการเงินและการธนาคาร) 7) คณะบริหารธุรกิจกับการส่งเสริมสมาธิ (ภาควิชาการจัดการ) 8) โครงการส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนของวิสาหกิจชุมชนบ้านแม่คือ (ภาควิชาการบัญชี) และ 9) โครงการเทียนลอยน้ำสะเดาะห์เคราะห์ชุมชนดอนปินสันพระนอน (ภาควิชาการบัญชี) ณ ลานอเนกประสงค์โซน D คณะบริหารธุรกิจ