อาจารย์ชานนท์ ชิงชยานุรักษ์ รองผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการจัดการ ตัวแทนคณบดีเข้าร่วมงานแถลงข่าว นวัตกรรมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในรูปแบบที่เหมาะกับแต่ละบุคคล (Personalised Learning & Development in 4.0 Era) ของเทสโก้ โลตัส ในฐานะที่ศูนย์นวัตกรรมการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ เป็น 1 ในมหาวิทยาลัยชั้นนำที่ร่วมพัฒนาหลักสูตรของโครงการ Learning Dollars หลักสูตร Micro MBA ที่ใช้เวลาเรียน 2 ปี ที่สามารถเลือกเรียนได้ทั้งแบบ classroom learning และ e-learning เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกการค้า พฤติกรรมผู้บริโภค ที่ภาคธุรกิจต้องเตรียมความพร้อมรอบด้าน กล่าวเปิดงานโดยคุณอรกานดา อรรถวิภัชน์  ประธานกรรมการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ประธานกรรมการฝ่ายทรัพยากรบุคคล เทสโก้ โลตัส วันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี ถนนวิทยุ กรุงเทพมหานคร

โครงการ Learning Dollars นี้เป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และการใช้วิธีการเรียนรู้รูปแบบใหม่ ๆ ที่ตอนโจทย์ความต้องการของแรงงานยุค 4.0 ใน 3 เรื่องหลักคือ 1) Personalisation การเรียนรู้ที่ตอบโจทย์ความต้องการของแต่ละบุคคล 2) Ownership การรู้สึกเป็นเจ้าของ สามารถกำหนดและควบคุมสิ่งที่ตนเองเลือก 3) Flexibility มีความยืดหยุ่น ได้ดำเนินการปีนี้เป็นปีที่ 3 โดยในปีแรกนั้น ได้ริเริ่มพัฒนาหลักสูตรร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต่อมา ได้ขยายความร่วมมือกับอีก 3 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อให้พนักงานในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ มีโอกาสในเข้าเรียนรู้เช่นกัน