คณาจารย์ภาควิชาการการบัญชี คณะบริหารธุรกิจต้อนรับคณาจารย์สาขาวิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง จำนวน 11 ท่าน โอกาสศึกษาดูงานด้านการบริการจัดหลักสูตรของภาควิชาการบัญชีและการบริหารธุรกิจ และการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานระดับสากลของ ABEST21 Accreditation วันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมคณบดี