รองศาสตราจารย์ ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร คณบดีรับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับผู้บริหารของคณะเกษตรศาสตร์ ในฐานะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีศักยภาพสูง มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารองค์กรเป็นอย่างดียิ่ง หัวข้อเรื่อง “จัดทัพ จับทิศ พิชิตงานบริหาร : ประสบการณ์จากการมุ่งสู่สากล” ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการจัดคือเพื่อให้ผู้บริหารของคณะทุกระดับมีโอกาสศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศาสตร์ด้านการบริหารจัดการองค์กรกับผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหาร เพื่อจะได้นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการหน่วยงาน ช่วยให้การขับเคลื่อนองค์กรในภาพรวมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในวันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเกษตรศาสตร์