โครงการ Ex-MBA จังหวัดเชียงใหม่จัดการปฐมนิเทศโครงการ Ex-MBA โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาทราบแนวทางการเตรียมความพร้อมในหลักสูตร และทราบแนวทางเกี่ยวกับการเรียนการสอน หลักสูตรฯ ของคณะ บริหารธุรกิจ อีกทั้งเพื่อให้นักศึกษาได้พบปะผู้บริหาร คณาจารย์ อาจารย์ที่ปรึกษา ของคณะบริหารธุรกิจ และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 รวมทั้งศิษย์เก่า ระหว่างวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแกรมฟลอรา ครีก (Flora Creek) อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ โดยในการปฐมนิเทศครั้งนี้รองศาสตราจารย์ ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร คณบดีกล่าวต้อนรับและเปิดโครงการ อีกทั้งมีการบรรยายเรื่อง “การใช้เทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันในยุค digital economy” บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) โดยคุณวิทูร สุริยวนากุล กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ “Knowing me Knowing you” โดยรองศาสตราจารย์อรพิณ สันติธีรากุล แนะนำเกี่ยวกับการใช้ชีวิตและการปฏิบัติตัวในการเรียน โดยรุ่นพี่ Ex-18 การแนะนำคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ โดยรองศาสตราจารย์อรชร มณีสงฆ์ และแนะนำหลักสูตรการเรียนการสอน โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เขมกร ไชยประสิทธิ์ และอาจารย์นิตยา วัฒนคุณ ให้ข้อคิดเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวในการเรียน หลังจากนั้นเป็นกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ร่วมกับรุ่นพี่