คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องด้วย Kaizen” เพื่อส่งเสริมให้ความรู้แก่บุคลากรของคณะฯ ให้เข้าใจและตระหนักถึงกิจกรรมไคเซ็น และการตรวจติดตามภายใน กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และให้บุคลากรเขียนกิจกรรมข้อเสนอแนะได้อย่างถูกต้องมากที่สุด ส่งผลให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาในหน่วยงานของตน โดยมี อาจารย์ ดร.กอบกิจ อิสรชีววัฒน์ เป็นที่ปรึกษาโครงการ วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560 เวลา 8.00-12.00 น. ณ ห้อง MBA