ภาควิชาการการบัญชีต้อนรับคณะอาจารย์คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ที่เข้าศึกษาดูงานแนวทางการทำวิจัยด้านวิชาชีพบัญชี เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จอมใจ แซมเพชร ผู้ช่วยคณบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนทิพย์ ตั้งเอกจิต อาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชีเป็นตัวแทนคณะฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2560 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมคณบดี