รองศาสตราจารย์ ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร คณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์จากภาควิชาการเงินและการธนาคาร ต้อนรับคณะอาคันตุกะจาก Pukyong National University Prof.Tae-Yeong CHOI ตำแหน่ง Dean, School of Business Prof.Utai Uprasen ตำแหน่ง Coordinator, PKNU Mr.Hyun-Chul PARK ตำแหน่ง Administrative Manager, School of Business พร้อมทั้งจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ระหว่าง Pukyong National University และคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมไปถึงการหารือเพื่อแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง Pukyong National University และภาควิชาการเงิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถาบันทั้งสองตกลงที่จะสนับสนุนและส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษา การวิจัย ฝึกอบรม แลกเปลี่ยนคณาจารย์ และการเรียนการสอน การแลกเปลี่ยนทางวิชาการ และตกลงที่จะส่งเสริมกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษา และการโอนย้ายหน่วยกิต ระหว่างมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมคณบดี วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม เวลา 9.30-12.00 น.