คณะบริหารธุรกิจจัดโครงการอบรม หลักสูตรการเลือกลงทุนในกองทุนสำหรับชาวมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หัวข้อ เจาะลึกการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 โดยจัดการอบรมจำนวน 2 รอบ ได้แก่ รอบแรก เวลา 9.00-12.00 น. และรอบที่ 2 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคาร 2 คณะบริหารธุรกิจ จัดโดยภาควิชาการเงินและการธนาคาร คณะบริหารธุรกิจ  และศุนย์เรียนรู้การลงทุน (SET IC)

ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ