หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) จัดงานปฐมนิเทศให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (M.B.A. รุ่นที่ 31) ในวันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา ในรูปแบบ Zoom Meeting โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร คณบดีคณะบริหารธุรกิจ กล่าวต้อนรับในรูปแบบคลิป VDO พร้อมทั้งคลิป VDO แนะนำคณะกรรมการบริหารหลักสูตร แนะนำหลักสูตรการเรียนการสอน กิจกรรมรุ่นพี่พบรุ่นน้องร่วมแชร์ประสบการณ์ โดยคุณบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ว่าที่ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ) M.B.A. รุ่น 6 (เพชรเม็ดหนึ่ง ของหลักสูตร M.B.A.)