ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เขมกร ไชยประสิทธิ์ รองคณบดี ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยพะเยา ที่เข้าศึกษาดูงานในส่วนงานพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและสโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้คณะกรรมการสโมสรนิสิต และบุคลากรงานกิจการนิสิต ได้ศึกษาแนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายระหว่างนิสิตนักศึกษาของทั้งสองสถาบัน ในวันอังคาร ที่ 4 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องสัมมนา MINI MBA