คณะกรรมการด้านการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ประจำคณะฯ จัดโครงการถวายมหาสังฆทาน 9 วัด ครั้งที่ 28 ณ นครหริภุญชัย จังหวัดลำพูน เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระนางจามเทวีปฐมกษัตริย์แห่งนครหริภุญชัย พร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมให้บุคลากร นักศึกษา ตลอดจนผู้ที่สนใจได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2560 ณ วัดเกาะกลาง วัดรมณียาราม วัดพระคงฤาษี วัดพระยืน วัดสังฆาราม วัดมหาวัน วัดสันป่ายางหลวง วัดจามเทวี และวัดพระธาตุหริภุญชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน