คณะบริหารธุรกิจจัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ AccBA English Boot Camp โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาของคณะฯ มีทักษะด้านภาษาอังกฤษที่ดี เพื่อเป็นพื้นฐานที่จะใช้ในระหว่างที่ยังศึกษา รวมถึงศึกษาต่อ และเป็นทักษะที่ติดตัวไปสำหรับการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิตในอนาคต เป็นการส่งเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาในหลายรูปแบบ ทั้งทักษะการฟัง การอ่าน และการเขียน โดยคณะกรรมการดำเนินการที่ผ่านการศึกษาจากสถาบันการศึกษาชั้นนำในต่างประเทศ ตลอดจนทีมคณาจารย์เจ้าของภาษา ระหว่างวันที่ 3-19 กรกฎาคม 2560 ซึ่งคณะฯ ได้จัดพิธีเปิดกิจกรรมเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 กล่าวต้อนรับและเปิดโครงการโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร คณบดี ณ ลานอเนกประสงค์โซน D