หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจจัด “การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2563” โดยในปีการศึกษา 2563 มีนักศึกษาใหม่จำนวน 2 คน ในแขนงวิชาการจัดการ กล่าวต้อนรับและเปิดกิจกรรมโดย รองศาสตราจารย์ ดร.จิราวรรณ ฉายสุวรรณ ประธานหลักสูตร แนะนำการเรียนการสอนระดับปริญญาเอกของคณะฯ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร คณบดี เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 9:00-12:00 น. ณ ห้องประชุม 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่