คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563” โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร คณบดี กล่าวต้อนรับพร้อมทั้งบรรยายเรื่อง “คณะบริหารธุรกิจกับการเป็นต้นแบบการพัฒนานักศึกษาสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์” พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวุฒิ ตั้งสมชัย รองคณบดี บรรยายเรื่อง “แนะนำด้านหลักสูตรการเรียนการสอนของคณะบริหารธุรกิจ” และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เขมกร ไชยประสิทธิ์ รองคณบดี บรรยายเรื่อง “แนะนำด้านการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและกิจกรรมจิตอาสา” ผ่าน Live Youtube chanal ของ AccBa Chiang Mai University “งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะบริหารธุรกิจ ประจำปี 2563” หลังจากนั้นนักศึกษาพบกับอาจารย์ที่ปรึกษาของตนเองผ่านโปรแกรม Zoom meeting เมื่อวันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 08:00-12:00 น.


รายละเอียดเพิ่มเติมและดูคลิปย้อนหลังได้ที่ http://www.ba.cmu.ac.th/th/accba-first-year/