หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาการบัญชี (M.Acc.) คณะบริหารธุรกิจจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาบัณฑิตศึกษา สาขาการบัญชี ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อให้นักศึกษาทราบแนวทางการเตรียมความพร้อม และกระบวนการเรียนการสอน ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติในการลงทะเบียนของหลักสูตรอีกทั้ง ให้นักศึกษาได้พบปะคณาจารย์ อาจารย์ที่ปรึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา เมื่อวันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2560 เวลา 8.30-13.00 น. ณ ห้อง MBA2 และวันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2560 เวลา 16.00-18.00 น. ณ ห้องประชุม 2