รองศาสตราจารย์ ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร คณบดี รับมอบ SET e-Learning นวัตกรรมเรียนรู้ด้านตลาดทุนจำนวน 28 หลักสูตร จาก ดร.ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย วันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน 2561 ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 7 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ

โดย “SET e-Learning” นวัตกรรมการเรียนรู้ด้านตลาดทุน ที่ครอบคลุมความรู้ด้านวางแผนการเงินและการลงทุน ได้แก่ การวางแผนการเงิน หลักการลงทุน การลงทุนในหุ้น การลงทุนในตราสารหนี้ การลงทุนในกองทุนรวม การใช้ผลิตภัณฑ์ในตลาด TFEX ซึ่งแบ่งเป็นบทเรียนย่อย สะดวกต่อการเรียนรู้อย่างเป็นระบบเชื่อมโยงไปยังคลังความรู้ออนไลน์กว่า 1,800 ชิ้น อาทิ เนื้อหาบนเว็บไซต์ คลิปความรู้ บทความ เอกสารเผยแพร่ Infographics โปรแกรมคำนวณ พร้อมทั้งมีแบบทดสอบวัดความรู้ก่อนและหลังการเรียน ระบบติดตามผลการเรียน และออกวุฒิบัตรออนไลน์ นอกจากนี้ยังรองรับการใช้งานทุกอุปกรณ์ ทั้ง PC Notebook และ Mobile Devices ซึ่ง SET e-Learning จะช่วยให้อาจารย์และนิสิต นักศึกษาสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ด้านตลาดทุนที่ทันสมัย ได้ทุกที่ ทุกเวลา