ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ ธีรานุพัฒนา อาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเชิญจากคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้เป็นวิทยากรหัวข้อ “พัฒนาตนเองและองค์กร ด้วยระบบไคเซ็น” ให้กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้องประชุม HB7211, HB7801 อาคาร HB7 คณะมนุษยศาสตร์ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอพพลิเคชั่น Zoom


ที่มา : คณะมนุษยศาสตร์​ มช.