คณะบริหารธุรกิจแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.อรรถพงศ์ พีระเชื้อ อาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี ที่ได้รับรางวัล 1) รางวัลชมเชย บทความวิจัยประเภทการนำเสนอปากเปล่า (Oral Presentation) สาขาการเงินและบัญชี และ 2) รางวัล Best Presentation สาขาการเงินและบัญชี จากการนำเสนอหัวข้อวิจัย เรื่อง “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพงานตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีภาครัฐในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมลยา โกไศยกานนท์ อาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี และนางรชรินทร์ จักรฤทธิพงศ์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ เป็นผู้วิจัยร่วม จากการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการด้านการจัดการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการ ครั้งที่ 6”  WMS Management Research National Conference#6 เมื่อวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช