รองศาสตราจารย์ ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร คณบดี อาจารย์ ดร.เขมกร ไชยประสิทธิ์ รองคณบดี และ รองศาสตราจารย์ ดร. นฤมล กิมภากรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมการประชุม “เครือข่ายวิจัยและวิชาการ 4 สถาบัน” เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเสริมประสบการณ์ใหม่สำหรับอาจารย์และนักศึกษาระหว่างเครือข่าย 4 สถาบัน เกิดองค์ความรู้ใหม่ ๆ ด้วยประสบการณ์ทางด้านวิชาการผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุม 215 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยการจัดการประชุมครั้งนี้เกิดขึ้นเพื่อหารือแนวทางความร่วมมือด้านวิจัยและวิชาการ ระหว่างสถาบันการศึกษาด้านบริหารธุรกิจ ซึ่งประกอบด้วย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

4ม. ดัง จับมือสร้างนักบริหารรุ่นใหม่ “สังคม ธุรกิจ สิ่งแวดล้อม” ในบริบทพอเพียง-แบ่งปัน. (2560). ภาคใต้โฟกัส, 20(986), 15.

12042017090059