คณะบริหารธุรกิจจัดการนำเสนอกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ QCC ของนักศึกษาและบุคลากร “QCC DAY” เพื่อนำเสนอผลงานกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ QCC ของนักศึกษาและบุคลากร เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาในเรื่องต่าง ๆ ของแต่ละหน่วยงานภายในคณะ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะแก่คณะฯ เพื่อจะได้นำไปปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยนักศึกษาและบุคลากรนำเสนอผลงาน QCC ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 13.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 คณะบริหารธุรกิจ โดยผลการประกวดผลงานกิจกรรมมีดังนี้

รางวัลที่ 1 20,000 บาท จากหัวข้อ “เพิ่ม % ความครบถ้วนของผลงานทางวิชาการและบริการวิชาการ” โดยงานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์

รางวัลที่ 2 15,000 บาท จากหัวข้อ “ลดเวลาการจัดทำเอกสารขออนุมัติและรายงานการเดินทาง” โดยหน่วยประกันคุณภาพการศึกษาร่วมกับงานการเงิน

รางวัลที่ 3 10,000 บาท จากหัวข้อ “ลดความผิดพลาดในการแยกขยะ” โดยงานบริหารทั่วไป

และรางวัลชมเชย 5 รางวัล ๆ ละ 2,000 บาท ได้แก่

1) หัวข้อ “เพิ่ม % การประเมินการเรียนการสอน” โดยงานบริการการศึกษา

2) หัวข้อ “ลดการใช้ขวดพลาสติก” โดยหน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

3) หัวข้อ “ลดเศษอาหารที่เหลือในโรงอาหาร” โดยงานการเงิน การคลังและพัสดุ

4) หัวข้อ “เพิ่ม % การยืมหนังสือใหม่ของห้องสมุด” โดยหน่วยห้องสมุด

5) หัวข้อ “เพิ่มจำนวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมของภาควิชา” โดยเลขานุการภาควิชา 4 ภาค